ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ที่ตั้ง : อาคารวิจัยชั้น 2  เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

เว็บไซต์ : http://www.sut.ac.th/ccs

 

facebook : https://www.facebook.com/ccs.sut/ 

 

CCS on Google Map